Get Adobe Flash player
Reklaminis skydelis
Naujienos
Struktūra ir kontaktai
Administracinė informacija
Nuorodos
Teikiamos paslaugos
Gimnazijos vertybės
Ugdymas
Ikimokyklinis ugdymas
Profesinis orientavimas
Projektai
Informacija
Gimnazijos rėmimas
Naujienų archyvas
 
 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Klausimai pasiūlymai

El. pašto adresas
Tema
Žinutės tekstas

Mokslo metai

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 170, 5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasės mokiniams – 166 ugdymo dienos.
Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos

2018 m. birželio 1 d. –  rugpjūčio 31 d. 1–4 klasių mokiniams

2018 m. birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d. 5–IIIg klasių mokiniams

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Gimnazija ugdymo procesą skirsto pusmečiais (Gimnazijos tarybos 2017 m. liepos 10 d. nutarimas P11-6).

Klasės

I pusmetis

II pusmetis

1-4 klasės

 

2017-09-01 – 2018-01-19 (17 sav.)

2018-01-22 iki 2018-05-31 (17 sav.)

5–III g klasės

2018-01-22 iki 2018-06-15 (19 sav.)

IVg klasė

2018-01-22 – 2018-05-25 (16 sav.)

Gimnazijos sprendimas (Gimnazijos tarybos 2017 m. liepos 10 d. nutarimas P11-6) dėl 2017–2018 mokslo metais 5 ugdymo dienų organizavimo:

Eil. Nr.

Diena

Data

1.

,,Bėgimas aplink Pajūrį 2017“.

2017-10-01

2.

Projektinė diena Stanislovui Biržiškiui atminti (renkama medžiaga, rengiami pranešimai, kuriami filmai ir pristatomi).

2017-11-18

3.

Projektinė diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti                               

2018-01-25

4.

Prevencinės programos ,,Sniego gniūžtė“ veiklos.

2018-03-31

5.

Ekskursijų diena.

Renkasi kiekviena klasė


Ugdymo dienų datos gali būti keičiamos direktoriaus įsakymu.
Sprendimą dėl kitų 5 ugdymo dienų organizavimo laiko priima Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių.
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali nevykti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į gimnaziją mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama gimnazijos interneto svetainėje, elektoriniame dienyne, socialiniame tinkle. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.
Lithuanian English Italian Polish Russian Spanish Turkish

Virtuali mokymosi aplinka

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis